Условия за пътуване

ОБЩИ УСЛОВИЯ


I.              ЗАПИСВАНЕ , СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА :

 

1.1. Капаро в размер на 50% на човек от общата стойност на туристическият пакет за самолетни, автобусни и индивидуални пътувания, ако не е упоменато друго в офертата.Резервация се  прави само след внасяне на капарото.

1.2. Остатъкът в размер на 50% се заплаща минимум 10/десет/ дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго в офертата.

1.3. В случай, че сумата не бъде заплатена в посоченият срок резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

1.4. Резервацията се счита за валидна само, ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа.

1.5. Информацията предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА е меродавна и се ползва с приоритет пред тази от други информационни източници  /интернет , рекламни брошури , радио , тв. предавания и т.н./

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВ РЕЖИМ   И ЗАСТРАХОВАНЕ

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи туристическото пътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ от своя страна е длъжен да окаже пълно съдействие, като предостави необходимите документи за осъществяване на пътуването.

3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза в страните с визов режим. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за редовността , валидността и точното  оформление на своя задграничен паспорт .

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща ползваните от него допълнителни услуги, невлизащи в цената на туристическото пътуване.

4.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати в пълен размер нанесените от него щети върху имуществото на хотел, превозвач, след установяване на причинените щети.

5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ пътуващ с деца под 18 години, чиито родители или единият от тях не ги придружава е длъжен да притежава нотариално заверена декларация от отсъстващия/те/ родител/и/ за разрешение детето да пътува в чужбина .

6. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записване и си запазва правото на промяна на местата на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел настаняване на майки с деца, бременни жени , възрастни хора и други обективни причини .

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя общата цена на туристическото пътуване, но не по - късно от 20 дни преди пътуването, в случаите когато :

7.1. има промяна в стойността на транспортните разходи ,

7.2. има промяна в цените на горивата ,

7.3. има промяна в размера на такси свързани с услуги от договора като летищни , пристанищни , фериботни такси и други ,

7.4. има промяна на валутните курсове отнасящи се към договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуване .

8. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва медицинско застраховане на ПОТРЕБИТЕЛЯ заминаващ извън пределите на Р.България, което е включено в цената на туристическия пакет и е валидно за периода посочен в договора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се информира подробно за вида на застраховката от предоставената му застрахователна полица .

9. В случаите, когато договорът е сключен чрез ТУРАГЕНТ то за информация, контакти както и при евентуално възникнали проблеми и рекламации ПОТРЕБИТЕЛЯ се отнася първо към ТУРАГЕНТА и само при невъзможност за разрешаването им към ТУРОПЕРАТОРА .

10. Договори подписани и сключени между ТУРОПЕРАТОРА и лица представляващи пътуващите важат със същата сила и права .

 

II.              УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОРА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ:

 

11. Във върховия период на туристическия сезон ТУРОПЕРАТОРЪТ може да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да променя по собствено желание хотели, дестинации, дати и/или вида транспорт това се явява анулация на договора и той дължи неустойки в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 23.1, 23.2, 23.3 и 23.4. респективно дължи заплащане на тези суми в случай , че не ги е платил. Промени без неустойки независимо от срока се правят единствено ако това е възможно и при изричното потвърждение на ТУРОПЕРАТОРА.

13. Всяка една от страните може да анулира договора, като дължи следните неустойки:

13.1. без да се дължат неустойки  30 работни дни преди датата на отпътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи само фактическите направени разходи за застраховки , визи , самолетни билети , такси и др. услуги със  специални срокове на анулации .

13.2. 30% от общата цена на пътуването, ако ануалацията е направена от 29 до 15 работни дни преди датата на отпътуване .

13.3. 70% от общата цена на пътуването, ако ануалацията е направена от 14 до 7 работни  дни преди датата на отпътуване .

13.4. 100% от общата цена на пътуването, ако ануалацията е направена 7 и   по-малко работни дни преди датата на отпътуване .

14. Сроковете от т. 23.1, 23.2, 23.3 и 23.4 не се отнасят за  самолетни билети , независимо дали  те са част от пакетната цена или не .Те имат специални условия и срокве за промяна и анулация , които не се определят и не зависят от ТУРОПЕРАТОРА .

15. Специални срокове за промяна и анулация на самолетните билети  по дестинаця.........................................................................................................................................

16. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 13.1, 13.2, 13.3 и 13.4 респективно дължи заплащане на тези суми в случай, че не ги е платил.

17.При анулация на резервации платени с ваучер , стойноста на ваучера не се възтановява.

18. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ от или в съответната държава , ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване .

19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице , което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 /десет/ дни преди датата на отпътуване .

20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ който прехвърля своите права и задължения и лицето на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и разходите свързани с прехвърлянето.

21. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за измененията от страна на летището за часа , времетраенето на полета и типа самолет .

22. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма-съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и ПРЕВОЗВАЧА и те възстановят на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване , след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА , той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ .

23. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да сменя превозвача с друг превозвач при причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в оптимален срок , преди датата на отпътуване .

24. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини , които налагат това , като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ .

25.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изменение на датата, часа или анулация на полета по метеорологични или форсмажорни обстоятелства

26. При липса на минимален брой участници /ако е указан такъв в съответ ната оферта/ на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предлага индивидуално пътуване срещу

допълнително заплащане , преориентиране за друга група , маршрут , дата и др. в срок от 14 дни преди датата на отпътуване за екскурзии с нощувка и 3 дни преди датата на отпътуване за еднодневни екскурзии.. Със същия период на уведомяване ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени изцяло пътуването , като възстанови цялата сума на ПОТРЕБИТЕЛЯ без да дължи неустойки и/ или обезщетения .

 

III.            РЕКЛАМАЦИИ

 

27. В случаи на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя , ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми и запознае с проблема местният туроператор-посрещач . Рекламациите се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след приключване на пътуването .

28. Рекламацията е валидна единствено в случай, че към нея е приложен тристранен протокол съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ , ХОТЕЛИЕРА/ПРЕВОЗВАЧА/ и чуждестранният ТУРОПЕРАТОР , посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ .

29. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена задължителна застраховка "Отговорност на ТО в ЗАД „Армеец“ с полица номер 1610013150000553826, валидна до 01.08.2017 г.

 

IV.           ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

 

30. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма .

31. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма , търговския Закон , Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р.България.

Договорът се изготви в два или три еднообразни екземпляра и се подпивса на всяка страница както следва :

 

Телефони за спешна връзка с ТУРОПЕРАТОРА – 0882 907 335

 

 

 

За контакти и резервации

Условия за пътуване

ОБЩИ УСЛОВИЯ


I.              ЗАПИСВАНЕ , СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА :

 

1.1. Капаро в размер на 50% на човек от общата стойност на туристическият пакет за самолетни, автобусни и индивидуални пътувания, ако не е упоменато друго в офертата.Резервация се  прави само след внасяне на капарото.

1.2. Остатъкът в размер на 50% се заплаща минимум 10/десет/ дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго в офертата.

1.3. В случай, че сумата не бъде заплатена в посоченият срок резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

1.4. Резервацията се счита за валидна само, ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа.

1.5. Информацията предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА е меродавна и се ползва с приоритет пред тази от други информационни източници  /интернет , рекламни брошури , радио , тв. предавания и т.н./

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВ РЕЖИМ   И ЗАСТРАХОВАНЕ

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи туристическото пътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ от своя страна е длъжен да окаже пълно съдействие, като предостави необходимите документи за осъществяване на пътуването.

3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза в страните с визов режим. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за редовността , валидността и точното  оформление на своя задграничен паспорт .

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща ползваните от него допълнителни услуги, невлизащи в цената на туристическото пътуване.

4.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати в пълен размер нанесените от него щети върху имуществото на хотел, превозвач, след установяване на причинените щети.

5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ пътуващ с деца под 18 години, чиито родители или единият от тях не ги придружава е длъжен да притежава нотариално заверена декларация от отсъстващия/те/ родител/и/ за разрешение детето да пътува в чужбина .

6. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записване и си запазва правото на промяна на местата на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел настаняване на майки с деца, бременни жени , възрастни хора и други обективни причини .

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя общата цена на туристическото пътуване, но не по - късно от 20 дни преди пътуването, в случаите когато :

7.1. има промяна в стойността на транспортните разходи ,

7.2. има промяна в цените на горивата ,

7.3. има промяна в размера на такси свързани с услуги от договора като летищни , пристанищни , фериботни такси и други ,

7.4. има промяна на валутните курсове отнасящи се към договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуване .

8. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва медицинско застраховане на ПОТРЕБИТЕЛЯ заминаващ извън пределите на Р.България, което е включено в цената на туристическия пакет и е валидно за периода посочен в договора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се информира подробно за вида на застраховката от предоставената му застрахователна полица .

9. В случаите, когато договорът е сключен чрез ТУРАГЕНТ то за информация, контакти както и при евентуално възникнали проблеми и рекламации ПОТРЕБИТЕЛЯ се отнася първо към ТУРАГЕНТА и само при невъзможност за разрешаването им към ТУРОПЕРАТОРА .

10. Договори подписани и сключени между ТУРОПЕРАТОРА и лица представляващи пътуващите важат със същата сила и права .

 

II.              УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОРА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ:

 

11. Във върховия период на туристическия сезон ТУРОПЕРАТОРЪТ може да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да променя по собствено желание хотели, дестинации, дати и/или вида транспорт това се явява анулация на договора и той дължи неустойки в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 23.1, 23.2, 23.3 и 23.4. респективно дължи заплащане на тези суми в случай , че не ги е платил. Промени без неустойки независимо от срока се правят единствено ако това е възможно и при изричното потвърждение на ТУРОПЕРАТОРА.

13. Всяка една от страните може да анулира договора, като дължи следните неустойки:

13.1. без да се дължат неустойки  30 работни дни преди датата на отпътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи само фактическите направени разходи за застраховки , визи , самолетни билети , такси и др. услуги със  специални срокове на анулации .

13.2. 30% от общата цена на пътуването, ако ануалацията е направена от 29 до 15 работни дни преди датата на отпътуване .

13.3. 70% от общата цена на пътуването, ако ануалацията е направена от 14 до 7 работни  дни преди датата на отпътуване .

13.4. 100% от общата цена на пътуването, ако ануалацията е направена 7 и   по-малко работни дни преди датата на отпътуване .

14. Сроковете от т. 23.1, 23.2, 23.3 и 23.4 не се отнасят за  самолетни билети , независимо дали  те са част от пакетната цена или не .Те имат специални условия и срокве за промяна и анулация , които не се определят и не зависят от ТУРОПЕРАТОРА .

15. Специални срокове за промяна и анулация на самолетните билети  по дестинаця.........................................................................................................................................

16. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 13.1, 13.2, 13.3 и 13.4 респективно дължи заплащане на тези суми в случай, че не ги е платил.

17.При анулация на резервации платени с ваучер , стойноста на ваучера не се възтановява.

18. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ от или в съответната държава , ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване .

19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице , което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 /десет/ дни преди датата на отпътуване .

20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ който прехвърля своите права и задължения и лицето на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и разходите свързани с прехвърлянето.

21. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за измененията от страна на летището за часа , времетраенето на полета и типа самолет .

22. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма-съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и ПРЕВОЗВАЧА и те възстановят на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване , след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА , той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ .

23. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да сменя превозвача с друг превозвач при причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в оптимален срок , преди датата на отпътуване .

24. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини , които налагат това , като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ .

25.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изменение на датата, часа или анулация на полета по метеорологични или форсмажорни обстоятелства

26. При липса на минимален брой участници /ако е указан такъв в съответ ната оферта/ на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предлага индивидуално пътуване срещу

допълнително заплащане , преориентиране за друга група , маршрут , дата и др. в срок от 14 дни преди датата на отпътуване за екскурзии с нощувка и 3 дни преди датата на отпътуване за еднодневни екскурзии.. Със същия период на уведомяване ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени изцяло пътуването , като възстанови цялата сума на ПОТРЕБИТЕЛЯ без да дължи неустойки и/ или обезщетения .

 

III.            РЕКЛАМАЦИИ

 

27. В случаи на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя , ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми и запознае с проблема местният туроператор-посрещач . Рекламациите се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след приключване на пътуването .

28. Рекламацията е валидна единствено в случай, че към нея е приложен тристранен протокол съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ , ХОТЕЛИЕРА/ПРЕВОЗВАЧА/ и чуждестранният ТУРОПЕРАТОР , посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ .

29. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена задължителна застраховка "Отговорност на ТО в ЗАД „Армеец“ с полица номер 1610013150000553826, валидна до 01.08.2017 г.

 

IV.           ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

 

30. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма .

31. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма , търговския Закон , Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р.България.

Договорът се изготви в два или три еднообразни екземпляра и се подпивса на всяка страница както следва :

 

Телефони за спешна връзка с ТУРОПЕРАТОРА – 0882 907 335